+ 022-2204 2897  sydprincipal@sydenham.ac.in

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

Sydenham College
Of Commerce And Economics, Mumbai

ESTD. 1913
India Brand No. 1 India's No.1 Brand
Google Play Store

    Past Principal's

Shri K. Subramani Aiyar

(1913 – 1914)

Prof. Percy Anstey

(1914 – 1920)

Shri. M. L. Tannan

(1920 – 1937)

Shri. M.J. Antia

(1937 – 1943)

Dr. S. G. Panandikar

(1943 – 1948)

Dr. S.K. Muranjan

(1948 – 1955)

Shri. E.R. Dhongde

(1955 – 1958)

Shri . K. T. Merchant

(1958 – 1965)

Dr. B. R. Dhekney

(1965 – 1968)

Shri. S. D. Bal

(1968 – 1975)

Shri. G.L. Abhyankar

(1975 – 1981)

Dr. K. M. Mutalik

(1981 – 1984)

Shri. N. M. Dongre

(1984 – 1985)

Shri. S.R. Mehta

(1985 – 1986)

Dr. S.K. Modak

(1986 – 1990)

Smt. Usha Thatte

(1990 – 1992)

Shri. S. K. Belsare (I/C)

(1992 – 1995)

Smt. Prabha Huddar

(1995 – 1996)

Smt. U.B. Shahane (I/C Principal)

(1996 – 1997)

Dr. S. N. Pathan

(1997 – 1999)


Dr. V. B. Tayde (I/C)

(1999 – 2005)


Dr. (Smt.) N. D. Pandit

(2005 – 2006)

Dr.(Smt.) V.S. Deshpande (I/C)

(2006 – 2007)

Dr. N.S. Kapse (I/C)

(2007 – 2008)

Dr. M. B. Bhide (I/C)

(2008 – 2008)

Dr. (Smt.) M.V. Kagalkar

(2008 - 2014)

Dr. Annasaheb Khemnar

(Current Principal)